Σελίδες

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»


10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

Ευχαριστούμε τους συντρόφους ή/και τους φορείς που προωθούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παραπέμπουν στον ιστοχώρο "Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ",
πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας πως το μπλόγκ ούτε προωθεί, ούτε σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο φορέα της κομμουνιστικής αριστεράς,
η στράτευσή μας είναι με το κομμουνιστικό κίνημα εν γένει, γνωρίζοντας πως ο ρόλος της θεωρίας είναι πολύ διαφορετικός.


Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

David Ricardo. Οι αρχές της πολιτικής οικονομίας και της φορολογίας. Κεφάλαια I-VIO τόμoς περιλαμβάνει τα έξι πρώτα, καθαρά θεωρητικά κεφάλαια τoυ «Principles of Political Economy and Taxation». 
DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους

Παλαιότερη έκδοση πληρέστερη, αλλά σε καθαρεύουσα εδώ.


Η ζωή του Ricardo
Οι φιλοσοφικές και μεθοδολογικές βάσεις της θεωρίας του Ricardo
Karl Marx [Πρόλογος]
ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Αρχικός πρόλογος
Κεφάλαιο I Περί αξίας
Κεφάλαιο II Περί γαιοπροσόδου
Κεφάλαιο III Περί προσόδου των ορυχείων
Κεφάλαιο IV Περί φυσικής τιμής και τιμής της αγοράς
Κεφάλαιο V Περί μισθών
Κεφάλαιο VI Περί κερδών

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

Adam Smith. Έρευνα για τη φύση και τις αιτίες του Πλούτου των Εθνών (Βιβλία Ι & ΙΙ)
Adam Smith. Έρευνα για τη φύση και τις αιτίες του Πλούτου των Εθνών (Βιβλία Ι & ΙΙ) DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Adam Smith. Έρευνα για τη φύση και τις αιτίες του Πλούτου των Εθνών (Βιβλία Ι & ΙΙ) DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους


Πρόλογος στην έκδοση από «Το Βήμα»
Εισαγωγή και γενικό σχέδιο του έργου
Ι. Σχετικά με τα αίτια της βελτίωσης των παραγωγικών δυνατοτήτων της εργασίας και τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους το προϊόν της κατανέμεται φυσικά μεταξύ των διαφόρων τάξεων του λαού
Ι.i ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Σχετικά με τον καταμερισμό της εργασίας
Ι.ii ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Σχετικά με την αρχή που προκαλεί τον καταμερισμό της εργασίας
Ι.iii ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Σχετικά με το ότι ο καταμερισμός της εργασίας περιορίζεται από την έκταση της αγοράς
Ι.iv ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Σχετικά με την προέλευση και τη χρήση του χρήματος
Ι.v ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Σχετικά με την πραγματική και την ονομαστική τιμή των εμπορευμάτων ή την τιμή τους σε εργασία και την τιμή τους σε χρήμα
I.vi ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Σχετικά με τα συστατικά μέρη της τιμής των εμπορευμάτων
I.vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Σχετικά με τη φυσική και την αγοραία τιμή των εμπορευμάτων
I.viii ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Σχετικά με τους μισθούς της εργασίας
I.ix ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Σχετικά με τα κέρδη του κεφαλαίου
I.x ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ:
I.x.a Σχετικά με τους μισθούς και το κέρδος στις διάφορες απασχολήσεις της εργασίας και του κεφαλαίου
I.x.b Μέρος Ι: Ανισότητες που προκύπτουν από τη φύση των ίδιων των απασχολήσεων
I.x.c Μέρος II: Ανισότητες που προκαλούνται από την πολιτική της Ευρώπης
I.xi ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ:
I.xi.a Σχετικά με την πρόσοδο της γης
I.xi.b Μέρος Ι: Σχετικά με τα προϊόντα της γης που επιτρέπουν πάντα την καταβολή προσόδου
I.xi.c Μέρος II: Σχετικά με τα προϊόντα της γης που άλλοτε επιτρέπουν και άλλοτε δεν επιτρέπουν την πληρωμή προσόδου
I.xi.d Μέρος IIΙ: Μεταβολές της αναλογίας μεταξύ των αντίστοιχων αξιών των προϊόντων που επιτρέπουν πάντα την καταβολή προσόδου και εκείνων που άλλοτε επιτρέπουν και άλλοτε δεν επιτρέπουν την καταβολή προσόδου
Παρέκβαση σχετικά με τις μεταβολές της αξίας του αργύρου στη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων αιώνων
I.xi.e Πρώτη περίοδος
I.xi.f Δεύτερη περίοδος
I.xi.g Τρίτη περίοδος
I.xi.h Μεταβολές της αναλογίας μεταξύ των αντίστοιχων τιμών χρυσού και αργύρου
I.xi.i Η βάση της υποψίας ότι η αξία του αργύρου συνεχίζει να μειώνεται
I.xi.j Οι διαφορετικές συνέπειες της οικονομικής προόδου επί της πραγματικής τιμής τριών διαφορετικών ειδών ακατέργαστων προϊόντων
I.xi.k Πρώτο είδος
I.xi.l Δεύτερο είδος
I.xi.m Τρίτο είδος
I.xi.n Συμπεράσματα της παρέκβασης σχετικά με τις μεταβολές της αξίας του αργύρου
I.xi.o Οι επιπτώσεις της οικονομικής προόδου επί των πραγματικών τιμών των μανιφακτουρικών προϊόντων
Ι.xi.p Συμπεράσματα του κεφαλαίου
II. Σχετικά με τη φύση, τη συσσώρευση και την απασχόληση του αποθέματος
Εισαγωγή
II.i ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Σχετικά με τους κλάδους στους οποίους κατανέμεται το απόθεμα
II.ii ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Το χρήμα ως ιδιαίτερος κλάδος του γενικού αποθέματος της κοινωνίας ή περί των δαπανών συντήρησης του εθνικού κεφαλαίου
II.iii ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Σχετικά με τη συσσώρευση κεφαλαίου ή την παραγωγική και μη παραγωγική εργασία
II.iv ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Σχετικά με το εντόκως δανειζόμενο απόθεμα
II.v ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Σχετικά με τη διαφορετική απασχόληση των κεφαλαίων


Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

Rubin I.I. Ιστορία οικονομικών θεωριών


ΠΡΟΛΟΓΟΣ TOY ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Το βιβλίο αυτό εισάγει τον αναγνώστη στην Ιστορία Οικονομικών Θεωριών, παρουσιάζοντας και αναλύοντας σε βάθος τις βασικές έννοιες, με βάση τις οποίες διαμορφώθηκαν οι διαφορετικές Σχολές της πολιτικής οικονομίας.
Είναι, συνεπώς, κατάλληλο ως Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο για την εισαγωγή των φοιτητών στην πολιτική οικονομία και την ιστορία της.
Πέραν αυτού, το παρόν βιβλίο θα αποδειχθεί χρήσιμο και για πολλές κατηγορίες κοινωνικών επιστημόνων:
— Στους οικονομολόγους θα θυμίσει ότι η διαμόρφωση των περισσότερων οικονομικών θεωριών καθορίζεται κάθε φορά αποφασιστικά από τις κρατούσες ιστορικές-συνθήκες, με την κοινωνική κυρίως και όχι την «τεχνολογική» έννοια του όρου. Αυτός είναι ο λόγος, που ο πυρήνας πολλών από τις θεωρούμενες ως «σύγχρονες» προσεγγίσεις στην οικονομική επιστήμη (η αρχή του υποκειμενικού οφέλους, η θεωρία της προσφοράς και ζήτησης, η ποσοτική θεωρία του χρήματος, η θεώρηση του κέρδους ως αμοιβής της επιχειρηματικής δραστηριότητας κλπ.) διατυπώθηκαν ήδη κατά την περίοδο του μερκαντιλισμού, δηλαδή πριν από τη συγκρότηση της Κλασικής Σχολής της πολιτικής οικονομίας.
— Στους φιλοσόφους και τους κοινωνιολόγους, το βιβλίο του Rubin θα κάνει σαφές ότι οι οικονομικές θεωρίες συνδέονται πάντοτε με μια φιλοσοφική και μια κοινωνιολογική σύλληψη του κοινωνικού γίγνεσθαι.
— Τέλος, το βιβλίο αυτό, αν διαβαστεί προσεκτικά, μπορεί να διδάξει στους έλληνες ιστορικούς ότι η κυριαρχία του καπιταλισμού συντελείται πάντοτε πολύ πριν την επικράτηση της βιομηχανίας με τη σύγχρονη έννοια: μέσα από την έμμεση υπαγωγή των «αυτόνομων» παραγωγών της υπαίθρου και των πόλεων στο εμπορικό κεφάλαιο και την ανάπτυξη του συστήματος της οικοτεχνίας ή «οικόσιτης βιομηχανίας». Με δυο λόγια, με τη διάλυση της φεουδαρχικής ή κοινοτικής (ασιατικής) οικονομίας και την κυριαρχία του εμπορικού (και εφοπλιστικού) κεφαλαίου.
DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους


Πρόλογος του επιμελητή της ελληνικής έκδοσης
Πρόλογος του επιμελητή της αγγλικής έκδοσης
Πρόλογος του συγγραφέα στη δεύτερη έκδοση
Πρώτο Μέρος. Ο μερκαντιλισμός και η παρακμή του
Κεφάλαιο 1: Η εποχή του εμπορικού κεφαλαίου
Κεφάλαιο 2: Εμπορικό κεφάλαιο και μερκαντιλιστική πολιτική στην Αγγλία κατά το 16ο και 17ο αιώνα
Κεφάλαιο 3: Τα γενικά γνωρίσματα της μερκαντιλιστικής βιβλιογραφίας
Κεφάλαιο 4: Οι πρώτοι άγγλοι μερκαντιλιστές
Κεφάλαιο 5: Η ακμή της μερκαντιλιστικής θεωρίας: Thomas Mun
Κεφάλαιο 6: Η αντίδραση εναντίον του μερκαντιλισμού: Dudley North
Κεφάλαιο 7: Η ανάδυση της θεωρίας της αξίας: William Petty
Κεφάλαιο 8: Η ανάδυση της θεωρίας του χρήματος: David Hume
Δεύτερο Μέρος. Οι Φυσιοκράτες
Κεφάλαιο 9: Η οικονομική κατάσταση στη Γαλλία των μέσων του 18ου αιώνα
Κεφάλαιο 10: Η ιστορία της Φυσιοκρατικής Σχολής
Κεφάλαιο 11: Η κοινωνική φιλοσοφία των Φυσιοκρατών
Κεφάλαιο 12: Καλλιέργειες μεγάλης και μικρής κλίμακας
Κεφάλαιο 13: Οι κοινωνικές τάξεις
Κεφάλαιο 14: Το καθαρό προϊόν
Κεφάλαιο 15: Ο οικονομικός πίνακας (Tableau Economique) του Quesnay
Κεφάλαιο 16: Οικονομική πολιτική
Κεφάλαιο 17: Η θεωρητική κληρονομιά των Φυσιοκρατών
Τρίτο Μέρος. Adam Smith
Κεφάλαιο 18: Ο βιομηχανικός καπιταλισμός στην Αγγλία στα μέσα του 18ου αιώνα
Κεφάλαιο 19: Ο άνθρωπος Adam Smith
Κεφάλαιο 20: Η κοινωνική φιλοσοφία του Smith
Κεφάλαιο 21: Ο καταμερισμός εργασίας
Κεφάλαιο 22: Η θεωρία της αξίας
Κεφάλαιο 23: Η θεωρία της διανομής
Κεφάλαιο 24: Η θεωρία του κεφαλαίου και της παραγωγικής εργασίας
Τέταρτο Μέρος. David Ricardo
Κεφάλαιο 25: Η βιομηχανική επανάσταση στην Αγγλία
Κεφάλαιο 26: Η ζωή του Ricardo
Κεφάλαιο 27: Οι φιλοσοφικές και μεθοδολογικές βάσεις της θεωρίας του Ricardo
Κεφάλαιο 28: Η θεωρία της αξίας
1. Η εργασιακή αξία
2. Κεφάλαιο και Υπεραξία
3. Τιμές παραγωγής
Κεφάλαιο 29: Η έγγεια πρόσοδος
Κεφάλαιο 30: Μισθοί και κέρδος
Πέμπτο Μέρος. Η αποσύνθεση της Κλασικής Σχολής
Κεφάλαιο 31: Ο Malthus και ο νόμος του πληθυσμού
Κεφάλαιο 32: Οι αφετηρίες της χυδαίας οικονομίας - Say
Κεφάλαιο 33: Οι διαμάχες γύρω από τη ρικαρδιανή θεωρία της αξίας
Κεφάλαιο 34: Το κονδύλι των μισθών
Κεφάλαιο 35: Η θεωρία της εγκράτειας - Senior
Κεφάλαιο 36: Η αρμονία συμφερόντων - Carey και Bastiat
Κεφάλαιο 37: Ο Sismondi ως κριτικός του καπιταλισμού
Κεφάλαιο 38: Οι ουτοπικοί σοσιαλιστές
Κεφάλαιο 39: Το λυκόφως της Κλασικής Σχολής - John Stuart Mill
Έκτο Μέρος. Συμπεράσματα: Σύντομη ανασκόπηση των παραδόσεων
Κεφάλαιο 40: Συμπεράσματα: Σύντομη ανασκόπιση των παραδόσεων
1. Ο Μερκαντιλισμός
2. Οι Φυσιοκράτες
3. Adam Smith
4. David Ricardo
5. Η αποσύνθεση της Κλασικής Σχολής
Παράρτημα 1: Αφηρημένη εργασία και αξία στο σύστημα του Μαρξ
Παράρτημα 2: Η εξίσωση προσφοράς και ζήτησης

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2016

Μαρξ Κ., Ένγκελς Φ. Για την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύηΜαρξ Κ., Ένγκελς Φ. Για την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Μαρξ Κ., Ένγκελς Φ. Για την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους


Πρόλογος
Για την αγάπη
Για την ιστορία της αγάπης,του γάμου και της οικογένειας
Αυτοί που αγαπούν και αγαπιούνται
Οικογενειακή αγάπη
Για τη φιλία
Ένας μοναδικός φιλικός δεσμός
Φίλοι μέσα σε φιλικό περιβάλλον
Για την αλληλεγγύη
Για την ουσία της αλληλεγγύης
Αλληλεγγύη ανάμεσα σε συναγωνιστές
Αλληλεγγύη στους πολιτικούς και οικονομικούς αγώνες
Παράρτημα
Πηγές
Ευρετήριο ονομάτων

Σάββατο, 15 Αυγούστου 2015
Μαρξ Κ, Ένγκελς Φ. Η στρατιωτική οργάνωση στην αρχαία Ελλάδα και Ρώμη DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους

Μαρξ Κ, Ένγκελς Φ. Η στρατιωτική οργάνωση στην αρχαία Ελλάδα και Ρώμη DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους
Πρόλογος Γιάνη Κορδάτου
Εισαγωγή στις στρατιωτικές μελέτες του Κ. Μαρξ και Φ. Ένγκελς
1. Η στρατιωτική οργάνωση και τακτική στον αρχαίο κόσμο
Η Αίγυπτος και ο στρατός της
Ο στρατός των Ασσυρίων και οι Βαβυλώνιοι
Ο Περσικός στρατός
2. Η οργάνωση και η τακτική του ελληνικού στρατού
Το Αθηναϊκό στράτευμα
Η Σπαρτιατική φάλαγγα
Οι μεταβολές στην ελληνική τακτική
Η τακτική στη μακεδονική περίοδο
Ο στρατός της Καρχηδόνας και των επιγόνων
3. Η Ρώμη κι ο στρατός της
Εκπαίδευση και διάρθρωση της ρωμαϊκής λεγεώνας
Εξοπλισμός και τακτική του ρωμαϊκού στρατού
Τα πλεονεκτήματα της λεγεώνας απέναντι στη φάλαγγα
Η νέα μορφή της λεγεώνας και η παρακμή της
4. Ο ρόλος του πεζικού στην αρχαιότητα
I. Το Ελληνικό πεζικό
II. Το Μακεδονικό πεζικό
III. Το Ρωμαϊκό πεζικό
IV. Το Πεζικό στο Βυζάντιο
5. Ο ρόλος των Ελλήνων στην οργάνωση του ιππικού
Α. Το Ελληνικό Ιππικό
Β. Το Ιππικό του Αλέξανδρου
Γ. Οι Ρωμαίοι και το ιππικό του Αννίβα
Ονομαστικός πίνακας των προσώπων που συναντά ο αναγνώστης στο κείμενο

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: «Η λογική της ιστορίας: θεωρητικές, μεθοδολογικές και πρακτικές πτυχές της σύγχρονης κοινωνικής επιστήμης»


Πρόσκληση για συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο:
Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 3-4 Ιουλίου 2015

Διοργανωτές:
Ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Ερευνητικής Σχολής «Η Λογική της Ιστορίας»,
Σεμινάριο «Κράτος και δίκαιο στον 21ο αιώνα», με υπεύθυνο τον καθ. Δ. Καλτσώνη,
εκδόσεις Κ.Ψ.Μ.

Ημερομηνία Διεξαγωγής:
3-4 Ιουλίου 2015

Θερμή παράκληση: προς διευκόλυνση της ταυτόχρονης διερμηνείας, παρακαλούνται οι συμμετέχοντες/-ουσες στο συνέδριο να διαθέτουν φορητούς ραδιοφωνικούς δέκτες FM με ακουστικά, ή να έχουν ακουστικά στο κινητό τους τηλ. (αν διαθέτει λειτουργία ραδιοφωνικού δέκτη FM).

Σας καλούμε να λάβετε μέρος στο διεθνές συνέδριο που διοργανώνεται με αφορμή τα 3 χρόνια από το θάνατο του Βίκτορα Βαζιούλιν και τη 2η ελληνική έκδοση της «Λογικής της Ιστορίας» και θα διεξαχθεί 3-4 Ιουλίου 2015 στο Αμφιθέατρο Σ. Καράγιωργας του Παντείου Πανεπιστημίου.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Σε συνθήκες γενικευμένης συστημικής κρίσης και πολέμου που διεξάγει οευρωατλαντικός άξονας σε διάφορες περιοχές του πλανήτη και με διαφορετικές μορφές, όπου κυριαρχεί η αίσθηση της καταστροφής και του αδιέξοδου, η σύγχυση και ο ανορθολογισμός, ιδιαίτερα μετά την ήττα των σοσιαλιστικών εγχειρημάτων του 20ου αιώνα, γίνεται ιδιαίτερα επιτακτική η διερεύνηση και θεμελίωση θετικής προοπτικής για την ανθρωπότητα. Η διερεύνηση αυτή συνδέεται με την ανάγκη μελέτης, διάδοσης, ανάπτυξης και πρακτικής χρήσης της επαναστατικής θεωρίας και μεθοδολογίας, που θεμελιώθηκε με τον κλασικό μαρξισμό.
Στόχος του παρόντος συνεδρίου δεν είναι απλά η αναδρομική αναφορά στην ιστορία της επαναστατικής θεωρίας και μεθοδολογίας υπό το πρίσμα κάποιας «ορθόδοξης» θεώρησης. Το συνέδριο αυτό επιχειρεί να διερευνήσει τους δρόμους αυτής της θεωρίας και μεθοδολογίας σε συνάρτηση με τις ανάγκες του κινήματος για τον κοινωνικό μετασχηματισμό, από την άποψη της ανίχνευσης της επάρκειας ή/και της ανεπάρκειας του ιστορικού κεκτημένου της, με γνώμονα την δοκιμασία της στην περιγραφή, στην εξήγηση και στην επιστημονική πρόβλεψη των προοπτικών της κοινωνίας. Οι προοπτικές αυτές δεν μπορούν να ανάγονται σε εγχειρήματα επιμέρους βελτίωσης της διαχείρισης της καθεστηκυίας τάξης πραγμάτων, σε αναπόληση περασμένων λαμπρών σελίδων του κινήματος, σε αφηρημένο αντικαπιταλισμό, με την επίκλησηδογματοποιημένων σχημάτων ή/και ποικίλων ανερμάτιστων συνονθυλευμάτων αναθεωρήσεων και “εμπλουτισμών” αυτού του κεκτημένου. Η δοκιμασία αυτή αφορά τα πλέον φλέγοντα και κομβικά προβλήματα της κοινωνίας της εποχής και συναρτάται με τη λειτουργία της επαναστατικής θεωρίας και μεθοδολογίας ως καθοδήγηση για δράση του κοινωνικού κινήματος. Ως εκ τούτου, το συνέδριο επιχειρεί να διερευνήσει τη μόνη εναλλακτική -έναντι των κυρίαρχων καταστροφικών για τη φύση και την κοινωνία στρατηγικών επιλογών- προοπτική: την επαναστατική ενοποίηση της ανθρωπότητας.

Εκ μέρους της Διεθνούς Οργανωτικής Επιτροπής
Δημήτρης Γκόβας (ΚΨΜ)
Μανόλης Δαφέρμος mdafermo@uoc.gr 
Γιώργος Κακαρίνος
Δημήτρης Καλτσώνης dkaltsonis@gmail.com 
Γιώργος Μανιάτης (Μ. Βρετανία)
Τριαντάφυλλος Μεϊμάρης tmeimaris@gmail.com 
Σάαντ Σαμίρ Μουράντ (Λίβανος)
Δημήτρης Πατέλης dpatelis@science.tuc.gr 
Περικλής Παυλίδης ppavlidi@eled.auth.gr 
Αντρέι Πιατακόφ (Ρωσία)
Λουίς Φελίπε Ραφαέλ Γκουβέια Γκόμες (Πορτογαλία)
Σεργκέι Ρουντακόφ (Ρωσία)
Γκούντρουν Χάβεμανν (Γερμανία)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 3.7.2015
1η Συνεδρία Έναρξη 17:00
Το σύγχρονο στάδιο του παγκόσμιου κεφαλαιοκρατικού συστήματος και τα καθήκοντα του επαναστατικού κινήματος
Μάρκοφ Αλεξέι
Η τρέχουσα κατάσταση πραγμάτων στο κομμουνιστικό κίνημα της Νοβορωσίας και οι προοπτικές του.
Χαρλάμενκο Αλεξάντρ
Περί της σύγχρονης παγκόσμιας συγκυρίας και περί του φαινομένου του κρατικού καπιταλισμού
Ο γεωπολιτικός ρόλος της επονομαζόμενης "ισλαμικής τρομοκρατίας" στη Μέση Ανατολή
Λιόσης Βασίλης
Ικανές και αναγκαίες συνθήκες για το ξέσπασμα κοινωνικών εξεγέρσεων και επαναστάσεων
Πατέλης Δημήτρης
Κρίση, πόλεμος και επανάσταση. Η Λογική της Ιστορίας ως θεωρητικός εξοπλισμός και ως θεμέλιο εκπόνησης οδηγού για δράση του πραγματικού κινήματος για την ενοποίηση της ανθρωπότητας
Ραφαέλ Γκουβέια Γκόμες Λουίς Φελίπε
Ανθρωπότητα και φύση
Ρουντακόφ Σεργκέι
Η παγκοσμιοποίηση και τα καθήκοντα του επαναστατικού κινήματος

Σάββατο 4.7.2015.
2η Συνεδρία Έναρξη 09:30
Μεθοδολογικά ζητήματα ανάπτυξης της επιστήμης και Λογική της Ιστορίας
         Δαφέρμος Μανόλης
Τρεις στιγμές του γίγνεσθαι της "Λογικής της Ιστορίας"
Πατέλης Δημήτρης
Η λογική της ιστορίας της διαλεκτικής και η ανάπτυξη της διαλεκτικής στη Λογική της Ιστορίας. Αναφορά στη θεμελιώδη ανάπτυξη των νόμων της διαλεκτικής στο έργο του Β. Α. Βαζιούλιν
Μανιάτης Γιώργος
Η σχέση Μαθηματικών - Φιλοσοφίας και η Ενοποίηση της Επιστήμης
Γούσης Κώστας
Λούκατς και Βαζιούλιν: οντολογία του κοινωνικού είναι και λογική της ιστορίας
Σεγκάλ Αλεξάντρ
Για τη μεθοδολογία διερεύνησης του μέλλοντος

3η Συνεδρία Έναρξη 17:00
Η προοπτική της ενοποιημένης ανθρωπότητας. Το ζήτημα της μετάβασης στον κομμουνισμό.
Βάλλενμπεργκ Γιεβγκένι
Η αριστερά και ο πόλεμος για το Ντονμπάς.
Παυλίδης Περικλής
Το ζήτημα του κομμουνισμού: από τον Ιστορικό Υλισμό στη Λογική της Ιστορίας
Πιατακόφ Αντρέι
Η «Λογική της Ιστορίας» ως λογική του κομμουνισμού
Καλτσώνης Δημήτρης
Η βασική αντίθεση στη σοσιαλιστική κοινωνία και η γραφειοκρατία
Κακαρίνος Γιώργος
Το ζήτημα της μετάβασης: κλασικός μαρξισμός και «Λογική της Ιστορίας»
Μεϊμάρης Τριαντάφυλλος
Για το ζήτημα της μετάβασης στον κομμουνισμό, το μεταβατικό πρόγραμμα και την εποχή. Λογικο-ιστορική προσέγγιση
Πιχάλοφ Ίγκορ
Είναι άραγε εφικτή η ειρηνική μετάβαση στο σοσιαλισμό;


Κατάλογος συμμετεχόντων
Βάλλενμπεργκ Γιεβγκένι (Ντονιέτσκ) - Ιστορικός – Αρχαιολόγος, Προϊστάμενος Πολιτικού Τμήματος, μέλος Κομμουνιστικής Εθελοντικής Μονάδας της Ταξιαρχίας «Πρίζρακ» (Φάντασμα) του Α. Μοζγκοβόι
Γούσης Κώστας (Αθήνα) Νομικός, κάτοχος ΜΔΕ
Δαφέρμος Μανόλης (Ελλάδα) αν. Καθ. Επιστημολογίας της Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
Κακαρίνος Γιώργος (Ελλάδα) ψυχίατρος, κάτοχος ΜΔΕ, υπ. Διδάκτωρ φιλοσοφίας
Καλτσώνης Δημήτρης (Ελλάδα) επ. Καθηγητής Κράτους και δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου
Λιόσης Βασίλης (Ελλάδα) Μαθηματικός, κάτοχος ΜΔΕ)
Μανιάτης Γιώργος (Μ. Βρετανία) μηχανικός περιβάλλοντος, υπ. Διδάκτωρ, ερευνητής
Μάρκοφ Αλεξέι (Ρωσία - Λ.Δ. Λουγκάνσκ) - παρωνύμιο «Ντόμπρι» (Καλός), πυρηνικός φυσικός, Επίτροπος Κομμουνιστικής Εθελοντικής Μονάδας της Ταξιαρχίας «Πρίζρακ» (Φάντασμα) του Α. Μοζγκοβόι
Μεϊμάρης Τριαντάφυλλος (Ελλάδα) κάτοχος ΜΔΕ φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Λομονόσοφ της Μόσχας
Πατέλης Δημήτρης (Ελλάδα) αν. Καθηγητής Φιλοσοφίας της Επιστήμης Πολυτεχνείου Κρήτης
Παυλίδης Περικλής (Ελλάδα) επ. Καθηγητής Φιλοσοφίας της Παιδείας ΑΠΘ
Πιατακόφ Αντρέι (Ρωσία) ιστορικός, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, ερευνητής του Ινστιτούτου Λατινικής Αμερικής παρά την Α.Ε. της Ρ.Ο.
Πιχάλοφ Ίγκορ (Ρωσία) Ιστορικός
Ραφαέλ Γκουβέια Γκόμες Λουίς Φελίπε (Πορτογαλία), καθ. Κοινωνιολογίας και Φιλοσοφίας, κάτοχος ΜΔΕ φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Λομονόσοφ της Μόσχας
Ρουντακόφ Σεργκέι (Ρωσία) υφηγητής φιλοσοφίας, καθηγητής Πανεπιστημίου Βορόνεζ, βουλευτής τοπικής Δούμας
Σεγκάλ Αλεξάντρ (Ρωσία) δρ φιλοσοφίας, διδάσκων Πανεπιστημίου Λομονόσοφ της Μόσχας
Χαρλάμενκο Αλεξάντρ (Ρωσία) Διευθυντής του κέντρου ερευνών και πληροφοριών του Ινστιτούτου Λατινικής Αμερικής της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών

Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Εντουάρντο Γκαλεάνο. Οι ανοιχτές φλέβες της Λατινικής Αμερικής
Εντουάρντο Γκαλεάνο. Οι ανοιχτές φλέβες της Λατινικής Αμερικής. Τόμος Α΄ DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους

Εντουάρντο Γκαλεάνο. Οι ανοιχτές φλέβες της Λατινικής Αμερικής. Τόμος Β΄ DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους

Από το οπισθόφυλλο:
Έτος 1982. Ένας κόσμος πανάρχαιων πολιτισμών και σπάνιας λεπτότητας έρχεται να ραπίσει το αυθάδες πρόσωπο της απανταχού καταναλωτικής κοινωνίας των «πολιτισμένων» εθνών, με μόνη την αποκάλυψη του αίματος που ρέει ακατάπαυστα από τις ανοιχτές φλέβες του, καθώς σφαδάζει αλλού ετοιμοθάνατος, κι αλλού μαχόμενος για το δικαίωμα να υπάρξει. Αν οι εφιάλτες της ανθρωπότητας έχουν πάψει προ πολλού ν' ανήκουν στη σφαίρα των μεταφυσικών φόβων, το βιβλίο αυτό του Εντουάρντο Γκαλεάνο ανήκει στους τρομαχτικούς εκείνους εφιάλτες του 20ου αιώνα, που έχουν υλική υπόσταση κι ακόμη υλικότερο στόχο: την αφύπνιση της ενοχής των χορτασμένων κοινωνιών που είναι έτοιμες, ακόμα μια φορά, να δεχτούν αδιαμαρτύρητα την προσβολή ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου στο όνομα της καταναλωτικής ελευθερίας και των «ελεύθερων» συναλλαγών. (...)ΤΟΜΟΣ Α΄
ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Εκατόν είκοσι εκατομμύρια παιδιά στο κέντρο της καταιγίδας
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : Ο πλούτος της γης γεννά τη φτώχεια του ανθρώπου
1. Ο ΠΥΡΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΚΑΙ Τ’ ΑΣΗΜΙ
Το σημείο του σταυρού στην άκρη του ξίφους
Οι θεοί ξαναγύριζαν με μυστικά όπλα
"Λαχταρούν το χρυσάφι σαν λιμασμένοι χοίροι"
Λάμψη του Ποτοζί: Ο κύκλος του ασημιού
Η Ισπανία είχε την αγελάδα, μα άλλοι έπιναν το γάλα της
Διανομή των ρόλων ανάμεσα στο άλογο και τον καβαλάρη
Ερείπια του Ποτοζί: Ο κύκλος του ασημιού
Χύνουν αίμα και δάκρυα, κι ωστόσο ο πάπας είχε αναγνωρίσει πως οι Ινδιάνοι είχαν ψυχή
Τουπάκ Αμαρού: η νοσταλγία της μάχης
Η Μεγάλη Βδομάδα των Ινδιάνων τελειώνει δίχως Ανάσταση
Όουρο Πρετό: Το Ποτοζί του χρυσού
Η συμβολή της Βραζιλίας σε χρυσό για την πρόοδο της Αγγλίας
2. Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΖΑΧΑΡΗ ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΜΟΝΑΡΧΕΣ
Οι φυτείες, τα λατιφούντια και η μοίρα
Η δολοφονία της γης στη βορειο ανατολική Βραζιλία
Τα νησιά της Καραϊβικής
Πύργοι από ζάχαρη πάνω στην καμμένη γη της Κούβας
Η επανάσταση μπροστά στο πλέγμα της ανημπορίας
Η ζάχαρη ήταν το μαχαίρι και η Αυτοκρατορία ο δολοφόνος
Η θυσία των σκλάβων στις Αντίλλες επέτρεψε να δουν το φως η μηχανή του Βαττ και τα κανόνια του Ουάσιγκτον
Το ουράνιο τόξο και ο δρόμος της επιστροφής στη Γουινέα
Το πούλημα των χωρικών
Ο κύκλος του καουτσούκ: Ο Καρούζο εγκαινιάζει ένα μνημειώδες θέατρο μες στην καρδιά του δάσους
Οι κάτοικοι των φυτειών άναβαν τα πούρα-τους με χαρτονομίσματα των πεντακοσίων χιλιάδων Ρέις
Χέρια φτηνά για το μπαμπάκι
Χέρια φτηνά για τον καφέ
Η αναλογία του καφέ ρίχνει τη συγκομιδή στη φωτιά και ρυθμίζει το ποσοστό των γάμων
Δέκα χρόνια που πλημμύρισαν στο αίμα την Κολομβία
Η μαγική μπαγκέτα της παγκόσμιας αγοράς αφυπνίζει την Κεντρική Αμερική
Η εισβολή των απατεώνων
Η κρίση της δεκαετίας του ’30: "Το να σκοτώσεις ένα μερμήγκι είνάι έγκλημα σοβαρότερο απ' το να σκοτώσεις έναν άνθρωπο"
Ποιος εξαπέλυσε τη βία στη Γουατεμάλα;
Η πρώτη αγροτική μεταρρύθμιση στη Λατινική Αμερική: ένας και μισός αιώνας αποτυχιών για τον Χοσέ Αρτίγας
Αρτέμιος Κρουζ και ο δεύτερος θάνατος του Εμιλιάνο Ζαπάτα
Η μεγάλη ιδιοκτησία πολλαπλασιάζει τα στόματα, μα όχι και το ψωμί
Οι δεκατρείς αποικίες του Βορρά και η μεγάλη σημασία να μη γεννούν παιδιά
3. ΟΙ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
Η βορειο-αμερικάνικη οικονομία έχει ανάγκη τα ορυκτά της Λατινικής Αμερικής όπως οι πνεύμονες έχουν ανάγκη τον αέρα
Το υπέδαφος παράγει και πραξικοπήματα, επαναστά σεις, υποθέσεις κατασκοπείας και περιπέτειες μέσα στο δάσος του Αμαζόνιου
Ένας γερμανός χημικός κατατρόπωσε τους νικητές του πολέμου στον Ειρηνικό
Χάλκινα δόντια πάνω στο σώμα της Χιλής.
Οι μεταλλωρύχοι του κασσίτερου κάτω απ’ τη γη και πάνω στη γη
Σιδερένια δόντια πάνω στο σώμα της Βραζιλίας
Το πετρέλαιο: ρεκόρ και συμφορές
Η λίμνη Μαρακάιμπο στα νύχια των μεγάλων μεταλλικών γυπαετών

ΤΟΜΟΣ Β΄

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΝ’ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑ ΠΙΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΝΑΥΑΓΟΥΣ ΠΑΡΑ ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΥΣ
1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΩΡΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
Τότε που τα εγγλέζικα πολεμικά πλοία χαιρετούσαν την ανεξαρτησία πάνω στα νερά του ποταμού
Οι διαστάσεις της βιομηχανικής παιδοκτονίας
Καθεστώς προστασίας και ελεύθερες ανταλλαγές στη λατινική Αμερική: η σύντομη πτήση του Λούκας Αλαμάν
Οι ανυπότακτες λόγχες και το μίσος που διατηρήθηκε στον Χουάν Μανουέλ ντε Ρόζας
Ο Πόλεμος του Τριπλού Συνασπισμού ενάντια στην Παραγουάη εκμηδένισε το μοναδικό πείραμα της ανεξάρτητης ανάπτυξης που είχε επιτευχθεί
Ο ρόλος των δανείων και των σιδηροδρόμων στην οικονομική παραμόρφωση της λατινικής Αμερικής
Καθεστώς προστασίας και ελεύθερες ανταλλαγές στις ΗΠΑ: η επιτυχία-τους δεν υπήρξε έργο ενός αόρατου χεριού
2. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
Ένα φυλαχτό που έχει χάσει όλες του τις δυνάμεις
Οι φρουροί είν’ αυτοί που ανοίγουν τις πόρτες: η ένοχη ένδεια της εθνικής αστικής τάξης
Ποια σημαία κυματίζει πάνω στις μηχανές;
Ο βομβαρδισμός του διεθνούς νομισματικού κεφαλαίου διευκολύνει την αποβίβαση των κονκισταδόρες
Οι ΗΠΑ προστατεύουν την οικονομία τους, αλλά βάζουν στο χέρι την οικονομία των άλλων: η εισβολή των τραπεζών
Μια αυτοκρατορία που εισάγει κεφάλαια
Οι τεχνοκράτες στραγγαλίζουν πιο αποτελεσματικά από τους "στόλους"
Η εκβιομηχάνιση δε θίγει το σύστημα ανισότητας στην παγκόσμια αγορά
Η θεά τεχνολογία δε μιλάει Ισπανικά
Η περιθωριοποίηση ανθρώπων και περιοχών
Η ενοποίηση της λατινικής Αμερικής υπό την αστερόεσσα
"Ποτέ δε θα είμαστε ευτυχισμένοι, ποτέ!" είχε προφητέψει ο Σιμόν Μπολιβάρ
ΕΦΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΑΣΑΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ