Σελίδες

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»


10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

Μαθήματα Ιστορίας του μαρξισμού
Πρόγραμμα μελέτης

Ευχαριστούμε τους συντρόφους ή/και τους φορείς που προωθούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παραπέμπουν στον ιστοχώρο "Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ",
πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας πως το μπλόγκ ούτε προωθεί, ούτε σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο φορέα της κομμουνιστικής αριστεράς,
η στράτευσή μας είναι με το κομμουνιστικό κίνημα εν γένει, γνωρίζοντας πως ο ρόλος της θεωρίας είναι πολύ διαφορετικός.


Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016

Adam Smith. Έρευνα για τη φύση και τις αιτίες του Πλούτου των Εθνών (Βιβλία Ι & ΙΙ)
Adam Smith. Έρευνα για τη φύση και τις αιτίες του Πλούτου των Εθνών (Βιβλία Ι & ΙΙ) DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους
ή
Adam Smith. Έρευνα για τη φύση και τις αιτίες του Πλούτου των Εθνών (Βιβλία Ι & ΙΙ) DJVU Djvu OCR Περιεχόμενα με συνδέσμους


Πρόλογος στην έκδοση από «Το Βήμα»
Εισαγωγή και γενικό σχέδιο του έργου
Ι. Σχετικά με τα αίτια της βελτίωσης των παραγωγικών δυνατοτήτων της εργασίας και τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους το προϊόν της κατανέμεται φυσικά μεταξύ των διαφόρων τάξεων του λαού
Ι.i ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Σχετικά με τον καταμερισμό της εργασίας
Ι.ii ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Σχετικά με την αρχή που προκαλεί τον καταμερισμό της εργασίας
Ι.iii ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Σχετικά με το ότι ο καταμερισμός της εργασίας περιορίζεται από την έκταση της αγοράς
Ι.iv ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Σχετικά με την προέλευση και τη χρήση του χρήματος
Ι.v ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Σχετικά με την πραγματική και την ονομαστική τιμή των εμπορευμάτων ή την τιμή τους σε εργασία και την τιμή τους σε χρήμα
I.vi ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Σχετικά με τα συστατικά μέρη της τιμής των εμπορευμάτων
I.vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Σχετικά με τη φυσική και την αγοραία τιμή των εμπορευμάτων
I.viii ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Σχετικά με τους μισθούς της εργασίας
I.ix ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Σχετικά με τα κέρδη του κεφαλαίου
I.x ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ:
I.x.a Σχετικά με τους μισθούς και το κέρδος στις διάφορες απασχολήσεις της εργασίας και του κεφαλαίου
I.x.b Μέρος Ι: Ανισότητες που προκύπτουν από τη φύση των ίδιων των απασχολήσεων
I.x.c Μέρος II: Ανισότητες που προκαλούνται από την πολιτική της Ευρώπης
I.xi ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ:
I.xi.a Σχετικά με την πρόσοδο της γης
I.xi.b Μέρος Ι: Σχετικά με τα προϊόντα της γης που επιτρέπουν πάντα την καταβολή προσόδου
I.xi.c Μέρος II: Σχετικά με τα προϊόντα της γης που άλλοτε επιτρέπουν και άλλοτε δεν επιτρέπουν την πληρωμή προσόδου
I.xi.d Μέρος IIΙ: Μεταβολές της αναλογίας μεταξύ των αντίστοιχων αξιών των προϊόντων που επιτρέπουν πάντα την καταβολή προσόδου και εκείνων που άλλοτε επιτρέπουν και άλλοτε δεν επιτρέπουν την καταβολή προσόδου
Παρέκβαση σχετικά με τις μεταβολές της αξίας του αργύρου στη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων αιώνων
I.xi.e Πρώτη περίοδος
I.xi.f Δεύτερη περίοδος
I.xi.g Τρίτη περίοδος
I.xi.h Μεταβολές της αναλογίας μεταξύ των αντίστοιχων τιμών χρυσού και αργύρου
I.xi.i Η βάση της υποψίας ότι η αξία του αργύρου συνεχίζει να μειώνεται
I.xi.j Οι διαφορετικές συνέπειες της οικονομικής προόδου επί της πραγματικής τιμής τριών διαφορετικών ειδών ακατέργαστων προϊόντων
I.xi.k Πρώτο είδος
I.xi.l Δεύτερο είδος
I.xi.m Τρίτο είδος
I.xi.n Συμπεράσματα της παρέκβασης σχετικά με τις μεταβολές της αξίας του αργύρου
I.xi.o Οι επιπτώσεις της οικονομικής προόδου επί των πραγματικών τιμών των μανιφακτουρικών προϊόντων
Ι.xi.p Συμπεράσματα του κεφαλαίου
II. Σχετικά με τη φύση, τη συσσώρευση και την απασχόληση του αποθέματος
Εισαγωγή
II.i ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Σχετικά με τους κλάδους στους οποίους κατανέμεται το απόθεμα
II.ii ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Το χρήμα ως ιδιαίτερος κλάδος του γενικού αποθέματος της κοινωνίας ή περί των δαπανών συντήρησης του εθνικού κεφαλαίου
II.iii ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Σχετικά με τη συσσώρευση κεφαλαίου ή την παραγωγική και μη παραγωγική εργασία
II.iv ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Σχετικά με το εντόκως δανειζόμενο απόθεμα
II.v ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Σχετικά με τη διαφορετική απασχόληση των κεφαλαίων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου