Σελίδες

«Η θεωρητική προτρέχουσα σύλληψη της μελλοντικής κοινωνίας είναι απαραίτητη ώστε να φωτίζεται ο πρακτικός υπέρ της αγώνας. Έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να μην είναι τυφλός είτε σχεδόν τυφλός, αλλά συνειδητοποιημένος και εμπνευσμένος.»


10 απλά μαθήματα Σύγχρονης Επαναστατικής Θεωρίας. Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας

Μαθήματα Ιστορίας του μαρξισμού
Πρόγραμμα μελέτης

Ευχαριστούμε τους συντρόφους ή/και τους φορείς που προωθούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παραπέμπουν στον ιστοχώρο "Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ",
πρέπει ωστόσο να είναι ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας πως το μπλόγκ ούτε προωθεί, ούτε σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο φορέα της κομμουνιστικής αριστεράς,
η στράτευσή μας είναι με το κομμουνιστικό κίνημα εν γένει, γνωρίζοντας πως ο ρόλος της θεωρίας είναι πολύ διαφορετικός.


Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2011

Καντ. Κριτική της κριτικής δύναμηςΚαντ. Κριτική της κριτικής δύναμης DJVU Περιεχόμενα με συνδέσμους


ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ
Ι. Η γένεση της τρίτης καντιανής Κριτικής
II. Δομή και περιεχόμενο του έργου
III. Θέση της Κριτικής της κριτικής δύναμης στο σύστημα της καντιανής φιλοσοφίας. Σχέση των τριών καντιανών Κριτικών
Φαινόμενα και νοούμενα
Θεωρητική και πρακτική φιλοσοφία
Αναγκαιότητα της τρίτης Κριτικής
IV. Το πρόβλημα της ενότητας της τρίτης Κριτικής
V. H θεμελίωση της Αισθητικής
Τα ζητήματα της Αισθητικής
Τα γνωρίσματα των καλαισθητικών κρίσεων
Το υφηλό
Η θεμελίωση των καλαισθητικών κρίσεων
Τέχνη
Η αντινομία της καλαισθησίας
VI. Κριτική τελολογία της φύσης
Η αντινομία της τελολογικής κριτικής δύναμης
VII. Τελικός σκοπός του κόσμου, πολιτισμός και πάλι το ζήτημα: πώς είναι δυνατή μια φιλοσοφική θεολογία;
VIII. Επίδραση και σημασία της τρίτης Κριτικής
IX. Η ελληνική έκδοση
ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι. Περί της διαιρέσεως της φιλοσοφίας
II. Περί της περιοχής της φιλοσοφίας εν γένει
III. Περί της κριτικής της κριτικής δύναμης ως συνδετικού μέσου των δύο μερών της φιλοσοφίας σε ένα όλον
IV. Περί της κριτικής δύναμης ως a priori νομοθετικής ικανότητας
V. H αρχή της μορφικής σκοπιμότητας της φύσης είναι μια υπερβατολογική αρχή της κριτικής δύναμης
VI. Περί της συνδέσεως του συναισθήματος της ηδονής με την έννοια της σκοπιμότητας της φύσης
VII. Περί της αισθητικής παράστασης της σκοπιμότητας της φύσης
VIII. Περί της λογικής παράστασης της σκοπιμότητας της φύσης
IX. Περί της συνάψεως των νομοθεσιών της διάνοιας και του Λόγου μέσω της κριτικής δύναμης
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κριτική της αισθητικής κριτικής δύναμης
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ. Αναλυτική της αισθητικής κριτικής δύναμης
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ. Αναλυτική του ωραίου
Πρώτο ουσιώδες σημείο της καλαισθητικής κρίσης κατά το ποιόν
§ 1. H καλαισθητική κρίση είναι αισθητική
§ 2. Η αρέσκεια, η οποία προσδιορίζει την καλαισθητική κρίση, είναι τελείως ανιδιοτελής
§ 3. Η αρέσκεια για το ευχάριστο συνδέεται με συμφέρον
§ 4. Η αρέσκεια για το καλό συνδέεται με συμφέρον
§ 5. Σύγκριση των τριών ειδικώς διαφορετικών ειδών της αρέσκειας
Δεύτερο ουσιώδες σημείο της καλαισθητικής κρίσης κατά το ποσόν
§ 6. Το ωραίο είναι εκείνο που παριστάνεται χωρίς έννοιες ως αντικείμενο μιας καθολικής αρέσκειας
§ 7. Σύγκριση του ωραίου με το ευχάριστο και το καλό μέσω του ανωτέρω γνωρίσματος
§ 8. Η καθολικότητα της αρέσκειας παριστάνεται σε μια καλαισθητική κρίση μόνον ως υποκειμενική
§ 9. Εξέταση του ζητήματος: αν στην καλαισθητική κρίση το συναίσθημα της ηδονής προηγείται της κρίσης του αντικειμένου ή αν συμβαίνει το αντίστροφο
Τρίτο ουσιώδες σημείο των καλαισθητικών κρίσεων κατά την αναφορά των σκοπών, η οποία εξετάζεται σε αυτές
§ 10. Περί της σκοπιμότητας εν γένει
§ 11. Η καλαισθητική κρίση δεν έχει ως θεμέλιο της τίποτε άλλο παρά μόνο τη μορφή της σκοπιμότητας ενός αντικειμένου (ή του τρόπου της παραστάσεως του)
§ 12. Η καλαισθητική κρίση στηρίζεται σε a priori λόγους
§ 13. Η καθαρή καλαισθητική κρίση είναι ανεξάρτητη από θέλγητρα και συγκινήσεις
§ 14. Διασάφηση με παραδείγματα
§ 15. Η καλαισθητική κρίση είναι εντελώς ανεξάρτητη από την έννοια της τελειότητας
§ 16. Η καλαισθητική κρίση, με την οποία δηλώνεται ένα αντικείμενο ως ωραίο υπό τον όρο μιας ορισμένης έννοιας, δεν είναι καθαρή
§ 17. Περί του ιδεώδους της ομορφιάς
Τέταρτο ουσιώδες σημείο της καλαισθητικής κρίσης κατά τον τρόπο της αρέσκειας για τα αντικείμενα
§ 18. Τι είναι ο τρόπος μιας καλαισθητικής κρίσης
§ 19. Η υποκειμενική αναγκαιότητα που αποδίδομε στην καλαισθητική κρίση είναι υπό όρους
§ 20. Ο όρος της αναγκαιότητας, τον όποιο αξιώνει μια καλαισθητική κρίση, είναι η Ιδέα μιας κοινής αίσθησης
§ 21. Μπορούμε να προϋποθέσομε ευλόγως μια κοινή αίσθηση;
§ 22. Η αναγκαιότητα της καθολικής συμφωνίας, η οποία νοείται σε μια καλαισθητική κρίση, είναι μια υποκειμενική αναγκαιότητα που, υπό την προϋπόθεση μιας κοινής αίσθησης, παριστάνεται ως αντικειμενική
Γενική παρατήρηση επί του πρώτου τμήματος της Αναλυτικής
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ. Αναλυτική του υψηλού
§ 23. Μετάβαση από την ικανότητα κρίσεως του ωραίου σε εκείνην του υψηλού
§ 24. Περί της διαιρέσεως μιας έρευνας του συναισθήματος του υψηλού
Α. Περί του μαθηματικώς υψηλού
§ 25. Ονοματικός ορισμός του υψηλού
§ 26. Περί της εκτιμήσεως του μεγέθους των φυσικών πραγμάτων, η οποία απαιτείται για την Ιδέα του υψηλού
§ 27. Περί του ποιου της αρέσκειας κατά την αποτίμηση του υψηλού
Β. Περί του δυναμικώς υψηλού της φύσης
§ 28. Περί της φύσης ως δύναμης
§ 29. Για τον τρόπο της κρίσης περί του υψηλού της φύσης
Γενική παρατήρηση για την έκθεση των αισθητικών αναστοχαστικών κρίσεων
Παραγωγή των καθαρών αισθητικών κρίσεων
§ 30. Η παραγωγή των αισθητικών κρίσεων περί των αντικειμένων της φύσης δεν επιτρέπεται να άφορα σε εκείνο που ονομάζομε σε αυτήν υψηλό, άλλα μόνο στο ωραίο
§ 31. Περί της μεθόδου της παραγωγής των καλαισθητικών κρίσεων
§ 32. Πρώτη ιδιαιτερότητα της καλαισθητικής κρίσης
§ 33. Δεύτερη ιδιαιτερότητα της καλαισθητικής κρίσης
§ 34. Δεν είναι δυνατή μια αντικειμενική αρχή της καλαισθησίας
§ 35. Η αρχή της καλαισθησίας είναι ή υποκειμενική αρχή της κριτικής δύναμης εν γένει
§ 36. Περί του προβλήματος μιας παραγωγής των καλαισθητικών κρίσεων
§ 37. Τι ισχυρίζεται πράγματι a priori μια καλαισθητική κρίση περί ενός αντικειμένου;
§ 38. Παραγωγή των καλαισθητικών κρίσεων
Παρατήρηση
§ 39. Περί του μεταδοτού ενός αισθήματος
§ 40. Περί της καλαισθησίας ως ενός είδους του sensus communis
§ 41. Περί του εμπειρικού ενδιαφέροντος για το ωραίο
§ 42. Περί του νοητικού ενδιαφέροντος για το ωραίο
§ 43. Περί της τέχνης εν γένει
§ 44. Περί των καλών τεχνών
§ 45. Οι καλές τέχνες είναι τέχνη, εφ’ όσον φαίνονται συνάμα ότι είναι φύση
§ 46. Οι καλές τέχνες είναι τέχνες της ιδιοφυΐας
§ 47. Διασάφηση και επιβεβαίωση της προηγούμενης εξήγησης της ιδιοφυΐας
§ 48. Περί της σχέσης της ιδιοφυΐας με την καλαισθησία
§ 49. Περί των δυνάμεων της ψυχής που αποτελούν την ιδιοφυΐα
§ 50. Περί του συνδυασμού της καλαισθησίας με την ιδιοφυΐα στα έργα των καλών τεχνών
§ 51. Περί της διαιρέσεως των καλών τεχνών
§ 52. Περί του συνδυασμού των καλών τεχνών σε ένα και το αυτό προϊόν
§ 53. Συγκριτική εξέταση της αισθητικής άξιας των καλών τεχνών
[§ 54.] Παρατήρηση
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ. Διαλεκτική της αισθητικής κριτικής δύναμης
§ 55.
§ 56. Παρουσίαση της αντινομίας της καλαισθησίας
§ 57. Επίλυση της αντινομίας της καλαισθησίας
Παρατήρηση Ι
Παρατήρηση II
§ 58. Περί του ιδεαλισμού της σκοπιμότητας τόσο της φύσης όσο και της τέχνης ως της μόνης αρχής της αισθητικής κριτικής δύναμης
§ 59. Περί της ομορφιάς ως συμβόλου της ηθικότητας
§ 60. Επίμετρο. Περί της μεθοδολογίας της καλαισθησίας
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Κριτική της τελολογικής κριτικής δύναμης
§ 61. Περί της αντικειμενικής σκοπιμότητας της φύσης
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ. Αναλυτική της τελολογικής κριτικής δύναμης
§ 62. Περί της αντικειμενικής μορφικής σκοπιμότητας, που είναι απλώς μορφική, σε διάκριση από την ουσιαστική
§ 63. Περί της σχετικής σκοπιμότητας της φύσης σε διάκριση από την εσωτερική
§ 64. Περί του ιδιάζοντος χαρακτήρα των πραγμάτων ως φυσικών σκοπών
§ 65. Τα πράγματα ως φυσικοί σκοποί είναι οργανωμένα όντα
§ 66. Περί της αρχής της κρίσης της εσωτερικής σκοπιμότητας σε οργανωμένα όντα
§ 67. Περί της αρχής της τελολογικής κρίσης της φύσης εν γένει ως συστήματος των σκοπών
§ 68. Περί της αρχής της τελολογίας ως εσωτερικής αρχής της φυσικής επιστήμης
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ. Διαλεκτική της τελολογικής κριτικής δύναμης
§ 69. Τι είναι αντινομία της κριτικής δύναμης
§ 70. Παρουσίαση της αντινομίας της κριτικής δύναμης
§ 71. Προετοιμασία για την επίλυση της ανωτέρω αντινομίας
§ 72. Σχετικώς με τα διάφορα συστήματα περί της σκοπιμότητας της φύσης
§ 73. Κανένα από τα συστήματα τούτα δεν κατορθώνει ό,τι ισχυρίζεται
§ 74. Η αιτία της αδυναμίας να πραγματευθούμε δογματικώς την έννοια μιας τεχνικής της φύσης είναι το ανεξήγητο ενός φυσικού σκοπού
§ 75. Η έννοια μιας αντικειμενικής σκοπιμότητας της φύσης είναι μια κριτική αρχή του Λόγου για την αναστοχαστική κριτική δύναμη
§ 76. Παρατήρηση
§ 77. Περί της ιδιαιτερότητας της ανθρώπινης διάνοιας, χάρις στην όποια καθίσταται δυνατή για μας η έννοια ενός φυσικού σκοπού
§ 78. Περί της συνενώσεως της αρχής του γενικού μηχανισμού της ύλης με την τελολογική αρχή στην τεχνική της φύσης
Επίμετρο. Μεθοδολογία της τελολογικής κριτικής δύναμης
§ 79. Πρέπει να πραγματευθούμε την τελολογία ως μέρος της επιστήμης της φύσης;
§ 80. Περί της αναγκαίας υποτάξεως της αρχής του μηχανισμού στην τελολογική αρχή κατά την εξήγηση ενός πράγματος ως φυσικού σκοπού
§ 81. Περί της συνεργείας του μηχανισμού με την τελολογική αρχή κατά την εξήγηση ενός φυσικού σκοπού ως φυσικού προϊόντος
§ 82. Περί του τελολογικού συστήματος στις εξωτερικές σχέσεις των οργανωμένων όντων
§ 83. Περί του έσχατου σκοπού της φύσης ως τελολογικού συστήματος
§ 84. Περί του τελικού σκοπού της ύπαρξης ενός κόσμου, δηλαδή της ίδιας της δημιουργίας
§ 85. Περί της φυσικής θεολογίας
§ 86. Περί της ηθικής θεολογίας
Παρατήρηση
§ 87. Περί της ηθικής απόδειξης της ύπαρξης του Θεού
§ 88. Περιορισμός της ισχύος της ηθικής απόδειξης
Παρατήρηση
§ 89. Περί της ωφελείας του ηθικού επιχειρήματος
§ 90. Περί του είδους της παραδοχής σε μια τελολογική απόδειξη της ύπαρξης του Θεού
§ 91. Περί του είδους της παραδοχής μέσω της πρακτικής πίστης
Γενική παρατήρηση επί της τελολογίας
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΝΝΟΙΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου